Regulamin:

Świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis Radca Prawny On-line

§ 1 Oznaczenie Usługodawcy

Usługi w serwisie Radca Prawny On-line, zwanym dalej Usługodawcą, świadczone są przez firmę Kancelaria Prawna MTW Sylwia Tkaczyk w Warszawie, 02-512 ul. Puławska 24a lok. 30. Sylwia Tkaczyk jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, nr WA-7367.

§ 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług

1. Świadczenie przez Usługodawcę pomocy prawnej polega w szczególności na udzielaniu porad prawnych, przygotowywaniu opinii prawnych, sporządzaniu projektów pism i umów, zastępstwa prawnego przed organami i innymi podmiotami oraz zastępstwa procesowego przed sądami wszystkich instancji.

2. Usługi w formie porad prawnych, przygotowywania opinii prawnych, sporządzania wszelkiego rodzaju pism i umów świadczone są za pośrednictwem Serwisu Radca Prawny On-line („Zadaj pytanie” wysłane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego).

3. Świadczenie przez Usługodawcę pomocy prawnej polegającej na reprezentowaniu Klienta przed sądami oraz organami państwowymi i innymi podmiotami jest przyjmowane za pośrednictwem Serwisu Radca Prawny On-line jak i po indywidualnej, osobistej konsultacji z Klientem. Warunkiem świadczenia powyższej usługi, za pośrednictwem Serwisu, jest udzielenie przez Klienta stosownego pełnomocnictwa dla radcy prawnego.

§ 3 Zawarcie umowy

1. Klient zawiera umowę na świadczenie usług za pośrednictwem serwisu Radca Prawna On-line – po uprzednim złożeniu zapytania za pośrednictwem wskazanego na stronie formularza i zaakceptowaniu wyceny oraz niniejszego Regulaminu – z chwilą dokonania zapłaty ceny określonej przez Serwis.

2. Umowa na świadczenie usług w zakresie zastępstwa prawnego i procesowego zostaje zawarta z chwilą podpisania odrębnej umowy i udzieleniu pełnomocnictwa.

§ 4 Zasady świadczenia usługi prawnej i realizacja umowy („Jak to działa”)

1. Zlecenie usługi następuję przez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego „Zadaj pytanie”. Klient w formularzu wpisuje imię oraz adres poczty elektronicznej. W treści zlecenia należy wskazać wszelkie istotne okoliczności sprawy, które mogą okazać się pomocne w jego realizacji, jednocześnie określając jakiego rodzaju pomocy prawnej się oczekuje; można dołączyć dokumenty źródłowe związane z treścią zlecenia,

2. Wycena jest bezpłatna i zawiera informację o wynagrodzeniu brutto oraz terminie jej realizacji. Termin wyceny wynosi maksymalnie do 2 godzin (dotyczy dni powszednich w godz.8-20 za wyjątkiem niedziel i świąt) .

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odesłania pytania wraz z prośbą o jego doprecyzowanie odnośnie okoliczności i dokumentów, których brak uniemożliwia sporządzenie wyceny.

4. Wycena zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy, a także nakładów czasowych prawnika rozpatrującego zagadnienie prawne.

5. Niedostarczenie, niepełne dostarczenie lub nieprawidłowe dostarczenie danych przez Klienta pozostaje bez wpływu na prawidłowość i rzetelność udzielanej usługi.

§ 5 Płatność

1. Klient po zapoznaniu się z Wyceną i po jej akceptacji może dokonać płatności za usługę za pomocą przelewu on-line za pośrednictwem systemu transakcyjnego, z którym współpracuje Serwis Radca Prawny On-line, bądź wpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy. W takim przypadku w tytule przelewu należy podać numer zlecenia.

2. Klient może zrezygnować z usługi. Rezygnacja z usługi nie powoduje po stronie Klienta obowiązku zapłaty wynagrodzenia i nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnych roszczeń z tego tytułu.

§ 6 Faktura

1. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą zapłatę wynagrodzenia, loguje się w module „Strefa Klienta”, gdzie podaje nazwę i adres firmy oraz NIP.

2. Faktura wystawiana jest Klientowi bez podpisu wystawcy.

3. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.

4. Faktura jest wysyłana na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

5. Faktura jest wystawiana tylko w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie wystawcy wpłaty za usługę. Po upływie tego okresu wystawienie faktury przez wystawcę będzie niemożliwe.

§ 7 Termin udzielenia odpowiedzi

1. W terminie do 48 godzin (za wyjątkiem niedziel i świąt) po zaksięgowaniu wpłaty na koncie wysyłamy Klientowi sporządzoną poradę prawną, sporządzone pismo, umowę lub opinię prawną.

2. W sytuacji, gdy istnieje taka potrzeba (zwłaszcza podczas sporządzania pism) kontaktujemy się z Klientem telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do udzielenia porady, napisania pisma lub sporządzenia opinii prawnej, co może przedłużyć termin udzielenia odpowiedzi. W przypadku, gdy zachodzi konieczność uzupełnienia pytania o istotne dane, dokumenty lub informacje, które uniemożliwiają udzielenie odpowiedzi, wówczas termin do udzielenia odpowiedzi liczy się od momentu uzyskania przez Serwis pełnych danych od Klienta. W wymienionym przypadku Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zwłoką Klienta w udzieleniu dodatkowych informacji niezbędnych do świadczenia usługi.

§ 8 Pytania dodatkowe

1. Klientowi przysługuje prawo do zadania jednego dodatkowego pytania w terminie 7 dni od dnia wykonania zlecenia.

2. Udzielenie odpowiedzi na Pytania dodatkowe mieści się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5.

§ 9 Rozwiązanie umowy

1. Umowa wygasa z chwilą wykonania zlecenia i zapłaty ceny przez Klienta.

2. Akceptując niniejsze warunki Regulaminu Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy i zgodnie z indywidualnie złożonym zamówieniem, stosownie do treści art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy na warunkach określonych w powyższej ustawie.

§ 10 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

1. Do korzystania z serwisu wymagane są: dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0.

2. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§ 11 Możliwość odmowy udzielenia usługi

1. Usługodawca odmówi udzielenia porady, jeśli uzna, iż naruszałoby to przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub wiążące go zasady etyki zawodowej.

2. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi, w przypadku udostępnienia przez Klienta hasła do Strefy Klienta osobom trzecim.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

§ 12 Ochrona danych osobowych

1. Usługodawca oświadcza, iż jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z realizacją zleceń Klientów.

2. Klient korzystający z usług Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

4. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Klientów.

§ 13 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę należy zgłaszać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Kancelarii Prawnej MTW Sylwia Tkaczyk, ul. Puławska 24a lok. 30, 02-512 Warszawa w terminie 14 dni od dnia wykonania zlecenia lub dnia, w którym Usługodawca był zobowiązany do wykonania zlecenia.

2. Reklamacja powinna zawierać, obok konkretnych zarzutów merytorycznych lub zarzutu niedotrzymania terminu, numer porządkowy zlecenia.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Usługodawca wykona ponownie usługę w terminie 5 dni, nie pobierając dodatkowej opłaty.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę podlega prawu polskiemu.

2. Żadne informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego, lecz stanowią jedynie zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.